Odjel za povijest umjetnosti

Ivan Josipović

 

Nastavnik:

doc. dr. sc. Ivan Josipović

Zvanje:

docent

Telefon (Fax):

023 200 514 (023 200 603)

E-mail:

ijosipov@unizd.hr

Bibliografija:

 

Academia.edu

CROSBI

Izvodi kolegije:

 

 

Kršćanska ikonografija

Umjetnost ranog srednjeg vijeka
zapadne Europe

Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka

Konzultacije:

 

ponedjeljak, 9-10 sati

pročelničke konzultacije: srijeda, 11-12 satiBiografija


Rođen je 30. svibnja 1983. godine u Makarskoj. Osnovnu školu Bariše Granića Meštra završio je 1997. u Baškoj Vodi te je iste godine upisao Jezičnu gimnaziju u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj gdje je maturirao 2001. godine. Dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu (od 2002. godine Sveučilište u Zadru) upisao je 2001., a završio ga je 2006. godine. Diplomski rad pod naslovom Opus Nikole Ivanova Firentinca u Trogiru obranio je 14. veljače 2006. godine na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru pod mentorstvom prof. dr. sc. Emila Hilje, te je tako stekao zvanje profesora povijesti i diplomiranog povjesničara umjetnosti.
 
Po završetku studija regulirao je vojni rok odsluživši civilnu službu kao civilni ročnik u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj u razdoblju od 1. svibnja 2006. do 2. siječnja 2007. godine. Od početka drugog polugodišta školske godine 2006./2007. zaposlio se kao učitelj povijesti u Osnovnoj školi "Tin Ujević" u Krivodolu kod Imotskog (3/4 radnog vremena), a nedugo nakon toga, paralelno, i kao nastavnik istog predmeta u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj (1/4 radnog vremena). U obje je škole radio do kraja 2007. godine.
 
Od 1. siječnja 2008. zaposlen je kao znanstveni novak-asistent na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, i to na znanstvenom projektu 269-1300623-2681 Umjetnička baština Jadrana od kasne antike do romanike voditelja prof. dr. sc. Nikole Jakšića. Dana 20. veljače 2008. godine u Osnovnoj je školi "Stanovi" u Zadru položio stručni ispit za zvanje učitelja, tj. nastavnika povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. U prosincu 2009. na matičnom je Odjelu izabran u suradničko zvanje asistenta. Doktorirao 6. prosinca 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom pod naslovom Predromanički reljefi na teritoriju Sklavinije Hrvatske između Zrmanje i Krke do kraja 9. stoljeća (mentor: prof. dr. sc. Nikola Jakšić, professor emeritus), te je u prosincu 2013. na Sveučilištu u Zadru izabran u suradničko zvanje višeg asistenta. Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 17. travnja 2015. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a odlukom Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti od 20. listopada 2015. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje sveučilišnog docenta. Kao stipendist COST Associationa (Bruxelles, Belgija) tijekom veljače 2016. bio je na stipendijskom boravku pri École Française de Rome u Rimu s prijavljenim kratkim istraživačkim projektom pod naslovom Wall paintings and sculpture in the churches of Rome from the 7th to the 9th century.
 
U dosadašnjem nastavnom radu na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru držao je nastavu i seminare iz kolegijâ Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I, Osnove ikonografije, Kršćanska ikonografija i Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe, nastavu iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti i Osnove povijesti umjetnosti, zatim predavanja i seminare iz izbornih kolegija Umjetnost karolinškog razdoblja na istočnoj obali Jadrana, Hrvatska predromanička skulptura, Umjetnost 11. stoljeća na istočnoj obali Jadrana, Zadarska srednjovjekovna umjetnost – odabrane teme i Monumentalno slikarstvo grada Rima od 6. do 9. stoljeća, te seminare iz predmeta Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta, Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka i diplomskog kolegija Metodološki pristup proučavanju predromaničke skulpture. U tekućoj akademskoj godini drži nastavu iz Umjetnosti ranog srednjeg vijeka zapadne Europe, Hrvatske umjetnosti ranog srednjeg vijeka i Kršćanske ikonografije. U razdoblju od ožujka 2011. do prosinca 2014. godine bio je član uredništva časopisa Ars Adriatica i njegov likovni urednik. Glavni je urednik Biblioteke Zephyrus: monografije Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. Trenutačno obnaša dužnost pročelnika Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru.

Po narodnosti je Hrvat i državljanin Republike Hrvatske. Aktivno se služi engleskim i talijanskim, a pasivno njemačkim i latinskim jezikom.