Odjel za povijest umjetnosti

Meri Zornija

 

Nastavnik:

doc. dr. sc. Meri Zornija

Zvanje:

docentica

Telefon (Fax):

023 200 514 (023 200 603)

E-mail:

mezornija@unizd.hr

Bibliografija:

 

Academia.edu

CROSBI

Izvodi kolegije:

 

 

 

 

Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke

Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta

Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe

Metodologija istraživanja iluminiranih rukopisa

Konzultacije:

četvrtak, 13-14 satiBiografija

 

Meri Zornija rođena je u Šibeniku 30. listopada 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Šibeniku. Godine 2005. na Sveučilištu u Zadru završila je dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i arheologije. Diplomski rad obranila je na Odjelu za povijest umjetnosti s temom “Šibenski opus Nikole Ivanova Firentinca” pod mentorstvom prof. dr. sc. Emila Hilje.

Od 1998. godine još kao student, a zatim i samostalno sudjeluje u nizu arheoloških istraživanja prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i Istarske županije na svim poslovima u arheološkoj struci, sve do samostalnog vođenja i organizacije rada na terenu. Za Konzervatorski odjel u Šibeniku u kampanji 2006. i 2009. godine vodila je istraživanja ranokršćanskog kompleksa na lokalitetu Kornati – Gospa od Tarca.

Od 1. listopada 2007. do 31. ožujka 2014. godine zaposlena je na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Nikole Jakšića “Umjetnička baština Jadrana od kasne antike do romanike” (MB 269-1300623-2681). Akademski stupanj doktora znanosti stekla je obranom disertacije “Ranosrednjovjekovna skulptura na tlu Boke kotorske” 27. ožujka 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. emer. dr. sc. Nikole Jakšića. Od 1. travnja 2014. na matičnom Odjelu radi kao viši asistent sve do 19. ožujka 2018. godine, kada je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Od akademske godine 2007./2008. aktivno sudjeluje u izvedbi nastave na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, u sklopu preddiplomskih kolegija Umjetnost drevnih civilizacija, Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke, Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta, Umjetnost ranog srednjeg vijeka na zapadu Europe i Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka, na diplomskim kolegijima Umjetnička strujanja između suprotnih obala Jadrana tijekom 11. i 12. stoljeća, Metodologija istraživanja jadranske predromaničke skulpture i Metodologija istraživanja iluminiranih rukopisa, te na izbornim kolegijima Kasnoantički i ranosrednjovjekovni iluminirani rukopisi,  Iluminirani rukopisi II: od romanike do renesanse, Hrvatski iluminirani rukopisi, Zadarsko klesarstvo od 4. do kraja 11. stoljeća, Predromanika južne Dalmacije i Spomenička baština Boke kotorske. 

U svom znanstvenom i istraživačkom radu bavi se fenomenima ranokršćanske i ranosrednjovjekovne umjetnosti istočne obale Jadrana, poglavito predromaničkom skulpturom južne Dalmacije i crnogorskog primorja. Kao suradnik na projektu prof. dr. sc. N. Jakšića surađivala je u organizaciji izložbe Zagovori svetom Tripunu - Blago Kotorske biskupije, održane u Zagrebu 2009./2010. Godine 2015./2016. provela je šest mjeseci na postdoktorskim istraživanjima na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u okviru Erasmus Mundus programa mobilnosti znanstvenika JoinEU-SEE PENTA - EU & South Eastern Europe. Dosada je objavila više stručnih i izvornih znanstvenih radova te sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Upisana je u registar znanstvenika Republike Hrvatske pod matičnim brojem 298222. Aktivni je govornik engleskog i poljskog jezika, te se pasivno služi talijanskim i francuskim.